“เป็นเลิศทางวิชาการ แหล่งผลิตบัณฑิตชั้นนำ สร้างสรรค์งานวิจัย แหล่งบูรณาการศาสตร์ทางการบิน และอวกาศเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ของประเทศให้เจริญก้าวหน้าในระดับสากล”