หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศเปิดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร    ระดับปริญญาโท  1 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

  •  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

           ( Bachelor of Engineering Program in Aerospace Engineering )

           ( Bachelor of Engineering Program in Aerospace Engineering and Business Administration (International))

          ( Bachelor of Science Program in Aviation Technology Management )

          ( Master of Engineering Program in Aerospace Engineering  )