เนื้อหา

หลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศเปิดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร    ระดับปริญญาโท  1 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

  •  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

           ( Bachelor of Engineering Program in Aerospace Engineering )

            -  โครงสร้างหลักสูตร (Program Structure)
            -  แผนการเรียนการสอน (Study Plan)
            -  คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
 


           ( Bachelor of Engineering Program in Aerospace Engineering and Business Administration (International))

            -  โครงสร้างหลักสูตร (Program Structure)
            -  แผนการเรียนการสอน (Study Plan)
            -  คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
 


  •  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

          ( Bachelor of Science Program in Aviation Technology Management )

            -  โครงสร้างหลักสูตร (Program Structure)
            -  แผนการเรียนการสอน (Study Plan)
            -  คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
 


  •  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

          ( Master of Engineering Program in Aerospace Engineering  )

            -  โครงสร้างหลักสูตร (Program Structure)
            -  แผนการเรียนการสอน (Study Plan)
            -  คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

BT Smart Search

config