มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, ดร.

ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย (รองหัวหน้าภาควิชา)
Monchai Surarathchai

รหัสอาจารย์: E1314
ห้องพัก: 1104/5
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1729
โฮมเพจ:

 

 

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Fatiguc&Fracture Mechanic, Aeronautical Maintenance

งานวิจัย

BT Smart Search

config