ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, ดร.

ดร.ชนินทร์  ตรงจิตภักดี
Chanin Tongchitpakdee

รหัสอาจารย์: E1333
ห้องพัก: 1104/5
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1716
โฮมเพจ:

 

 

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

CFD,Rotary Wing Aerodynamics, Wind Energy Engineering

งานวิจัย

BT Smart Search

config