เนื้อหา

Phacharaporn Siribodhi

 

Phacharaporn Bunyawanichakul

Associate Professor

Department of Aerospace Engineering, Faculty of Engineering

Kasetsart University, Bangkok 10900, THAILAND

Phone: 0 2797 0999 ext.1703-5

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Education:

 

 • Dr. Eng. (Mechanical Engineering) from ENSAE/SUPAERO (The French engineering school of Aerospace) Toulouse, France (2005)
 • D.E.A. and M. Eng. (Mechanical Engineering) from ENSAE/SUPAERO (The French engineering school of Aerospace) Toulouse, France (2000)
 • B. Eng. (Aerospace Engineering) from Kasetsart University, Bangkok, Thailand (1997)

 

Biography

     After earning a B.Eng. in Aerospace Engineering from Kasetsart University in 1997, she joined the Department as a lecturer and was awarded a scholarship from the French Government for her graduate study. She graduated from the French engineering school of Aerospace (well-known in France as ENSAE/SUPAERO at that time, now become ISAE), Toulouse, France, in 2005, with a Master's degree and a Dr.Eng in Mechanical engineering. Her research during Master’s degree was focused to “Impact on Composite Helicopter Blade” and her research topic during PhD was “Mechanical Behavior of Insert on Sandwich Structures”. After the graduation, she returned to the Department of Aerospace Engineering at Kasetsart University and continued her work in areas of aircraft structural design, solid mechanics, composite design, and fatigue analysis. 

In 2014, she became Director of DSCN, an abbreviation for DeSign CliNic, research unit. The DSCN is a multidisciplinary research unit that was formed under the Department of Aerospace Engineering of the Faculty of Engineering, Kasetsart University. Their aims are to be solution provider for Thailand industry, to serve as a coordination center for the university, to create innovation as problem required, to distribute well-known name for the university, and to create practical experience for our students. DSCN projects are driven by a combination of current needs of the industry. Project priorities are set by urgency of industry needs, and these can change with time and expertise of staff.

Research Interests:

 • Aircraft Structural Design
 • Solid Mechanics
 • Composite Design
 • Fatigue Analysis

Current Research Projects:

 • Durability design and analysis of agricultural machinery: International Casting Product Co., Ltd.
 • The Analysis of The Royal Thai Navy Unmanned Under Water Vehicle Generation 3 Surface Control and Stability Study: Royal Thai Navy
 • Study of Takeoff Performance of JFOX JX – 200RG Sport Thunder Aircraft under Federal Aviation Regulations PART 23: JFox Aircraft Co., Ltd.
 • Sustainable Research and Development for Industrial Design: AppliCAD Co., Ltd.
 • Develop a Standard Gearbox Testing and Acceptance Process: Unical Works Co., Ltd.
 • Development of Shrimp Extending Machine CB-SEN-01: ITAP (Pending)
 • Development of Shrimp Laser Cutter: ITAP (Pending)
 • Development of Shrimp Roll Machine Model ES-40: ITAP (Pending)

 

 

 

Publications:

 • ณรงค์กร กระจ่างสวัสดิ์ และพัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, “การวิเคราะห์ตำแหน่งที่เหมาะสมของการยึดจับโครงสร้างด้วยน็อตคู่ที่วางขนานและเยื้องกันโดยมีแรงกระทำไม่ผ่านศูนย์กลาง” การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560
 • Bunyawanichakul P. and SiribodhiP., 2017, Analytical Models of a High-Altitude Platform in Thailand, Asian Conference on Engineering and Natural Sciences 2017, Hokkaido, Japan.
 • Bunyawanichakul P. and SiribodhiP., 2016, “High Altitude Platform (HAP): Feasibility Studies in Thailand”, the 7th TSME-International Conference on Mechanical Engineering, Chiang Mai, Thailand.
 • Krajangsawasdi N. and Bunyawanichakul P., 2016, “Structural Wing Sizing in Preliminary Aircraft Design”, the 7th TSME-International Conference on Mechanical Engineering, Chiang Mai, Thailand.
 • พิมพกานต์ บุญจวง, พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล และปองวิทย์ ศิริโพธิ์,     “การออกแบบเครื่องทดสอบการกระแทก” การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558.
 • พิมพกานต์ บุญจวง, พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล และปองวิทย์ ศิริโพธิ์,     “พฤติกรรมการตอบสนองของวัสดุเชิงประกอบโครงสร้างแซนด์วิชภายใต้การทดสอบแบบกึ่งสถิตย์” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 วันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 ขอนแก่น.
 • Phacharaporn Bunyawanichakul, Chattarin Sunsin, and Thammakorn Sasanawin, “Experimental Study of Plywood Comparing to Foam Filled Honeycomb Structure”, The 3rd International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Nagoya, Japan, Nov. 13-15, 2013, ISBN: 978-4-9905958-2-1 C3051
 • Phacharaporn Bunyawanichakul, Patinya Kumsantia and Bruno Castanié, An Experimental-Numerical Approach of the Metallic Insert in CFRP/Honeycomb Sandwich Structures under Normal Tensile Load, 2011, Advanced Materials Research, Volumes 399 - 401, page 500-505.
 • Patinya Kumsantia, Phacharaporn Bunyawanichakuland Bruno Castanié, An investigation of failure scenario of the metallic insert in sandwich structures, 2010, The First TSME International Conference on Mechanical Engineering, 20-22 October, 2010, Ubon Ratchathani, Thailand.
 • Phacharaporn Bunyawanichakul, Bruno Castanié and Jean-Jacques Barrau, Non-linear finite element analysis of inserts in composite sandwich structures, 2008, Composite Part B: Engineering, Volume 39, Issues 7-8, October-December, page 1077-1092.

Teaching Activities:

 • Aircraft Structures I
 • Aircraft Structures II
 • Mechanic of Composite Material

BT Smart Search

config