คณาจารย์ประจำภาควิชาฯ

 

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Aerothermodynamics
Thermal Sciences

 

งานวิจัย

BT Smart Search

config