ศานติ วิริยะวิทย์ , รศ. ดร.

รศ. ดร.ศานติ วิริยะวิทย์
Santi Wiriyawit

รหัสอาจารย์: E1301
ห้องพัก: 1104/1
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1711
โฮมเพจ:

 

 

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Aerothermodynamics
Thermal Sciences

 

งานวิจัย

BT Smart Search

config