ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รศ.ดร.

 

PONGWIT SIRIBODHI
Associate Professor

Department of Aerospace Engineering, Faculty of Engineering

Kasetsart University, Bangkok 10900, THAILAND

Phone: 0 2797 0999

Mobile : 0814927387

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Education:

Degree

University

Year

Ph.D. (Mechanical Eng.)

University of Cincinnati, OH, USA

June 1990

M.S. (Mechanical Eng.)

University of Cincinnati, OH, USA

March 1986

B.Sc. (1st Class Honor)

King Mongkut's Institute of Technology, Thailand

1980

Biography:

Since June, 1992,  he initiated and joined the Department of Aerospace Engineering at Kasetsart University after his service as a Senior Stress and Design Engineer, Dowty Aerospace Los Angeles (Boeing Hydraulic Unit Inc.), CA, US. He received his Ph.D. (Mechanical Eng.) from University of Cincinnati Ohio, USA, on June 1990 and joined the company responded in several project such GE
YF-120/GE-100 ATF Engine-Variable Exhaust Nozzle Actuation System, Air Force/Navy/NASA F-18- Electro-hydrostatic Aileron Actuator (EHA), Boeing 777 Thrust Reverse Actuator System (TRAS), Boeing 777 Inbound/Outbound/Mechanical/ Spoiler Power Control Unit. After return to his homeland, he has served on many projects not only government but also private sector as well.

Research Interests:

 • Structural Mechanics
 • Mechanical Design Optimization
 • Structure and Aerodynamic Interaction Analysis
 • Dynamics
 • Fatigue
 • Contact Stress Analysis

 

Current Research Projects:

 • Durability design and analysis of agricultural machinery: International Casting Product Co., Ltd.
 • The Analysis of The Royal Thai Navy Unmanned Under Water Vehicle Generation 3 Surface Control and Stability Study: Royal Thai Navy
 • Study of Takeoff Performance of JFOX JX – 200RG Sport Thunder Aircraft under Federal Aviation Regulations PART 23: JFox Aircraft Co., Ltd.
 • Sustainable Research and Development for Industrial Design: AppliCAD Co., Ltd.
 • Develop a Standard Gearbox Testing and Acceptance Process: Unical Works Co., Ltd.
 • Development of Shrimp Extending Machine CB-SEN-01: ITAP (Pending)
 • Development of Shrimp Laser Cutter: ITAP (Pending)
 • Development of Shrimp Roll Machine Model ES-40: ITAP (Pending)  

 Publications:

 • Bunyawanichakul P. and SiribodhiP., 2016, “High Altitude Platform (HAP): Feasibility Studies in Thailand”, the 7th TSME-International Conference on Mechanical Engineering, Chiang Mai, Thailand
 • Bunyawanichakul P. and SiribodhiP., 2017, Analytical Models of a High-Altitude Platform in Thailand, Asian Conference on Engineering and Natural Sciences 2017, Hokkaido, Japan.
 • Chantarapanich N, Sitthiseripratip K, Mahaisavariya B, Siribodhi P., Biomechanical Performance of Retrograde Nail for Supracondylar Fractures Stabilization, Med Biol Eng Comput (2016) 54:939952 DOI 10.1007/s11517-016-1466-0
 • พิมพกานต์ บุญจวง, พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล และปองวิทย์ ศิริโพธิ์,     “การออกแบบเครื่องทดสอบการกระแทก” การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558.
 • พิมพกานต์ บุญจวง, พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล และปองวิทย์ ศิริโพธิ์,     “พฤติกรรมการตอบสนองของวัสดุเชิงประกอบโครงสร้างแซนด์วิชภายใต้การทดสอบแบบกึ่งสถิตย์” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 วันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 ขอนแก่น.
 • Chantarapanich N, Mahaisavariya B, Sitthiseripratip K, Siribodhi P. Optional Entry Point for Retrograde Femoral Nailing: An Anatomical Study Using the Reverse Engineering Method,J Med Assoc Thai 2014; 97 (Suppl. 9): S97-S102 

 

 

BT Smart Search

config