ดร.พสิษฐ์ สืบสุวงศ์

ดร.พสิษฐ์ สืบสุวงศ์
Dr.pasit  Suebsuwong

รหัสอาจารย์: E1318
ห้องพัก: 1104/3
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1735
โฮมเพจ:

 

 

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Space Flight

งานวิจัย

BT Smart Search

config