ดร.ปวเรศ  ชมเดช
Pawarej Chomdej

รหัสอาจารย์:E1309 
ห้องพัก: 1104/3
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1736
โฮมเพจ:

 

 

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Propulsion

 

งานวิจัย