ดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร

ดร.อารยา  ศักดิ์บูรณาเพชร
Araya Sakburnapech

รหัสอาจารย์: E1323
ห้องพัก: 1106
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1714
โฮมเพจ:

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Aerospace Engineering

ภาระงานสอน

01215471
01215472
01215473
01225361

งานวิจัย

BT Smart Search

config