อ.ธนพัฒน์  เกิดสุข
Tanapad Gertsuk

รหัสอาจารย์: E1305
ห้องพัก: 1104/3
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1721
โฮมเพจ:

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

CAD/CAM/CAE

 

งานวิจัย