ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์, ดร.

ผศ.ดร.ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์
Panumas Arundachawat

รหัสอาจารย์:E1313
ห้องพัก: 1104/5
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1719
โฮมเพจ:

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Gas Turbine

BT Smart Search

config