คณาจารย์ประจำภาควิชาฯ

คณาจารย์ประจำภาควิชาฯ

 
No.  
               ชื่อ-สกุล
               Name
          e-mail
 Office
phone
           
1 ผศ.ดร. ศิริพงศ์ อติพันธ์                
หัวหน้าภาควิชาฯ

Asst.Prof.Dr.Siripong  Atipan
Head Of Department

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1104/3   1716 
2 ผศ.ดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร
รองหัวหน้าภาควิชาฯ
Asst.Prof.Dr.Araya Sakburnapech
Deputy Head of Department

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1106  1714
3 ผศ.ดร.ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์
รองหัวหน้าภาควิชาฯ
Dr.Panumas Arundachawat
Deputy Head of Department

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1104/5  1719
4 ผศ.ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส

Asst.Prof.Dr.Chinnapat Thipyopas

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1104/5 1718 
5 รศ. ดร.ศานติ วิริยะวิทย์  Assoc.Prof.Dr.Santi  Wiriyawit

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    1711
6 รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ Assoc.Prof.Dr.Pongwit Siribodhi

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1303  1733
7 รศ.ดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช
Assoc.Prof.Dr.Vejapong Juttijudata

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1101  1708
8

ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล

 

Dr.Chaiwat  Klumpol

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1104/1  1104/1
9 รศ.ดร.พัชราภรณ์  บุณยวานิชกุล Assoc.Prof.Dr.Phacharaporn ฺBunyawanichakul

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1106  1717
10

ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย
 

Dr.Monchai Surarathchai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1104/5 1729
11

ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร
 

Dr.Navatasn Kongsamutr This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1106 1722
12

ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี                    
 

Dr.Chanin Tongchitpakdee This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1104/5 1716
13

ดร.ปวเรศ ชมเดช
 

Dr.Pawarej Chomdej This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1104/3 1736
14

อ.ธนพัฒน์ เกิดสุข
 

Mr.Tanapad Gertsuk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1102 1725
15

ดร.วิศว์ ศรีพวาทกุล
 

Dr.Vis  Sripawadkul This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1106 1738
16

อ.สัมฤทธิ์ รัตนจีนะ
 

Mr.Sumrit Ratanajena  -  1103  1720
17 ดร.พสิษฐ์ สืบสุวงศ์ Dr.Pasit  Suebsuwong This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    1104/3 1735
           

BT Smart Search

config