คณาจารย์ประจำภาควิชาฯ

คณาจารย์ประจำภาควิชาฯ
No.  
ชื่อ-สกุล
Name
e-mail
Office
phone
 1 ผศ.ดร. ศิริพงศ์ อติพันธ์
หัวหน้าภาควิชา

Asst.Prof.Dr.Siripong  Atipan
Head Of Department
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1104/3   1716 
2 ผศ.ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส
รองหัวหน้าภาควิชา
Asst.Prof.Dr.Chinnapat Thipyopas
Deputy Head of Department
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1104/5 1718 
3 ผศ.ดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร
รองหัวหน้าภาควิชา
Asst.Prof.Dr.Araya Sakburnapech
Deputy Head of Department
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1106  1714
รศ. ดร.ศานติ วิริยะวิทย์  Assoc.Prof.Dr.Santi  Wiriyawit  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    1711
รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ Assoc.Prof.Dr.Pongwit Siribodhi  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1303  1733
6 รศ.ดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช
Assoc.Prof.Dr.Vejapong Juttijudata  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1101  1708
 7

ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล
 

Dr.Chaiwat  Klumpol  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1104/1  1104/1
8 ผศ.ดร.พัชราภรณ์  ศิริโพธิ์ Asst.Prof.Dr.Phacharaporn Siribodhi  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1106  1717
 9

ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย
 

Dr.Monchai Surarathchai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1104/5 1729
10

ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร
 

Dr.Navatasn Kongsamutr This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1106 1722
11

ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี
 

Dr.Chanin Tongchitpakdee This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1104/5 1716
12

ดร.ปวเรศ ชมเดช
 

Dr.Pawarej Chomdej This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1104/3 1736
13

อ.ธนพัฒน์ เกิดสุข
 

Mr.Tanapad Gertsuk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1102 1725
14

ผศ.ดร.ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์
 

Dr.Panumas Arundachawat This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1104/5 1719
15

ดร.วิศว์ ศรีพวาทกุล
 

Dr.Vis  Sripawadkul This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1106 1738
16

อ.สัมฤทธิ์ รัตนจีนะ
 

Mr.Sumrit Ratanajena  -  1103  1720
17 ดร.พสิษฐ์ สืบสุวงศ์ Dr.Pasit  Suebsuwong This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    1104/3 1735
           

BT Smart Search

config