นายวินัย เพชร์สุข

         ชื่อ-สกุล : นายวินัย   เพชร์สุข
ตำแหน่ง


:


ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
(ส่วนงานห้องปฏิบัติการคอมฯ,อุปกรณ์โสตฯห้องเรียน)

Office : 1106/1
โทรศัพท์ : 02-7970999 ต่อ 1710
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BT Smart Search

config