ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

                        หลักสูตร เทอม1   เทอม2    ภาคฤดูร้อน    หมายเหตุ   
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาคปกติ) 17,300    17,300   4,500        
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน(ATM)  48,900 48,900     9,600  
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศและบริหารธูรกิจ(นานาชาติ IDDP.)



89,100



 
89,100




   22,400 




2.5 ปีที่ RMIT   
ออสเตรเลีย
AUD40,128/ปี

                

หลักสูตรมหาบัณฑิตวิศวกรรมการบินและอวกาศ 21,900 19,500 1,000  

 ***หน่วยเงินบาท

 

 

BT Smart Search

config