ภาควิชาฯ ได้ลงนามความมือทางวิชาการกับทางบริษัท YAMAHA ในการทดลองใช้เครื่องบินคอปเตอร์รุ่น Rmax (Unnaned Helicopters)ที่สร้างโดย บริษัท YAMAHA เพื่อให้ปุ๋ยหรือยาปราบศัตรูพืชทางอากาศในประเทศไทย
       
โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงโดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณบดีคณะเกษตร  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ และตัวแทนจากทางบริษัท YAMAHA ประเทศญุี่ปุ่น