หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน

 

  •  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

          ( Bachelor of Science Program in Aviation Technology Management )

            -  โครงสร้างหลักสูตร (Program Structure)
            -  แผนการเรียนการสอน (Study Plan)
            -  คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
 


BT Smart Search

config