ประวัติภาควิชา

ประวัติภาควิชาฯ       
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งภาควิชาสาขาวิชาวิศวกรรมการบิน
และอวกาศมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย ที่จัดการศึกษาในสาขาวิชานี้
โดยมีความเป็นมาโดยย่อดังนี้

           เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา
และวิจัยในสาขาวิศวกรรม  การบินและอวกาศยานจึงได้เสนอบรรจุโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 ขณะเดียวกันได้ริเริ่มโครงการ อากาศเพื่อการเกษตรเพื่อนำเอา
วิทยาการทางด้านอากาศ มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ ต่อการเกษตร และได้ดำเนินภารกิจวิจัยและพัฒนามาโดยตลอด
กับได้พัฒนาหลักสูตร จนกระทั่งสามารถเปิดสอน สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ในระดับปริญญาตรี
หรือ วศ.บ.(วิศวกรรมการบินและอวกาศ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นต้นมาโดยมีเป้าหมาย
  ในการผลิตกำลังคนทำการวิจัยพัฒนาและบริการทางวิชาการต่อสังคม เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของประเทศและ
ให้อุตสาหกรรมการบิน และอวกาศสามารถเจริญเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป

          นับตั้งแต่ก่อตั้งเป็นต้นมา ภาควิชาได้รับการสนับสนุนเป็น อย่างยิ่งจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
โรงเรียนนายเรืออากาศ กรมช่างอากาศ,กองทัพอากาศ.กรมการบินพาณิชย์  สถาบันการบินพลเรือน
  สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร  มูลนิธิอนุรักษ์บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองทัพเรือ กองทัพบก และหน่วยงานต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก 

        ระดับปริญญาตรี เปิดสอนจำนวน 3 หลักสูตรคือ
•     - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาคปกติ)       
•     - ปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา IDDP (International Double Degree Program)
         ร่วมกับ The    Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University) Australia
•     - วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
 
ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
•    -  วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

         เนื่องจากสาขาวิชาด้านการบินและอวกาศ เป็นสาขาที่นำความรู้หลายๆด้านมาประกอบกัน อาชีพของนิสิต
ที่จบสาขานี้มีอยู่ด้วยกันหลายสาขาอาชีพ เช่น วิศวกรในสายการบิน อุตสาหกรรมรถยนต์นักบิน และอยู่ในอุตสาหกรรม
การบิน นักวิจัย และอาจารย์ ซึ่งพื้นฐานของนิสิตที่จบจากภาควิชาฯถือว่าเป็นสาขาที่แตกออกมาจากวิศวกรรมเครื่องกล
ซึ่งสามารถทำงานได้ในหลายๆด้าน.

 

ชม VDO.เกี่ยวกับภาควิชาโดยสังเขป

 

 

BT Smart Search

config