ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
Name
e-mail
ห้องพัก
เบอร์ต่อ
1
ไชยวัฒน์ กล่ำพล, ดร.
หัวหน้าภาควิชา
Head Of Dept.
Dr.Chaiwat  Klumpol

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1106 1734
 2 มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, ดร.
 รองหัวหน้าภาควิชา
Deputy Head of Department
Dr.Monchai Surarathchai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1104/5 1729 
3 นวทัศน์ ก้องสมุทร, ดร.
รองหัวหน้าภาควิชา
Dr.Navatasn Kongsamutr This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1106 1722