ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

ภาคปกติ

 
 

ภาคพิเศษ

 
 

2 ปริญญา

 
 

หลักสูตร ป.โท