นิสิตสามารถขอรับทุนการศึกษาประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ 

 

1. ทุนขัดสน 

2. ทุนทำงาน  

   เป็นทุนการศึกษาที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มอบให้กับนิสิตในลักษณะทุนทำงานตามที่ทางคณะวิศว

3. ทุนภายนอกจากบริษัทต่างๆ 

 

 


ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1503  www.ee.ku.ac.th