หลักสูตรภาคปกติ

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

รหัสและชื่อหลักสูตร

                ภาษาไทย              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

                                           วศ.บ. (วิศวกรรมการบินและอวกาศ)

                ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Engineering Program in Aerospace Engineering

                                           B.Eng. (Aerospace Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  145 หน่วยกิต

ภาษาที่ใช้

    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา

    การรับนิสิตเข้าศึกษาต่อผ่านทางระบบคัดเลือกรวม (ระบบกลาง สกอ.)

    การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อแบบรับตรง

    การรับเข้าศึกษาต่อผ่านทางโควตาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการ

การดำเนินการหลักสูตร

     ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน

     ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนการศึกษา 

  โครงสร้างหลักสูตร (Program Structure)

  แผนการเรียนการสอน (Study Plan)

รายละเอียดรายวิชา

     รายวิชาจัดแบ่งตามหมวดวิชาศึกษา

      คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 

 

BT Smart Search

config