เนื้อหา

หลักสูตรภาคปกติ

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

รหัสและชื่อหลักสูตร

                ภาษาไทย             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

                                           วศ.บ. (วิศวกรรมการบินและอวกาศ)

                ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Engineering Program in Aerospace Engineering

                                           B.Eng. (Aerospace Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  145 หน่วยกิต

ภาษาที่ใช้

    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา

   รับนิสิตเข้าศึกษาต่อระบบ KU-TCAS 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนการศึกษา 

 โครงสร้างหลักสูตร  ปีพ.ศ. 2560-2564 (Program Structure) 

  โครงสร้างหลักสูตร  ปีพ.ศ. 2565-2569 (Program Structure) 

  แผนการเรียนการสอน แบบปกติ (Study Plan)

  แผนผังบรรทึกผลการเรียน แบบปกติ(Study Record Diagram_Internship)

 
 แผนการเรียนการสอน แบบสหกิจ (Cooperative Education)

 
 แผนผังบรรทึกผลการเรียน แบบสหกิจ(Study Record Diagram_Co-Ed)

รายละเอียดรายวิชา

     รายวิชาจัดแบ่งตามหมวดวิชาศึกษา

      คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 
     

 

 

BT Smart Search

config