พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมท่าอากาศยานกับภาควิชาฯ

     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมท่าอากาศยาน  กระทรวงคมนาคม โดยนายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กับภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  โดย รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล  คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10  กรมท่าอากาศยานซึ่งจะร่วมมือกันในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อยกระดับระบบการขนส่งทางอากาศและอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยตลอดจน เพิ่มระดับความรู้และขีดความสามารถให้แก่บุคลากรของทั้งสองหน่วยงานรวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของ กรมท่าอากาศยาน เช่น การพัฒนาด้านการตลาดและการพัฒนาระบบบริหารจัดการของท่าอากาศยานต่างๆ ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับความต้องการในการขนส่งทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการบินพลเรือนในระดับสากล

 

 
                                       

BT Smart Search

config