Automotive and Aeronautics Design Program @ ESTACA

ภาควิชาฯมีข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบัน ESTACA ประเทศฝรั่งเศสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน โดยนิสิตในภาควิชาฯที่ร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนจากสถาบันคู่สัญญา ขณะนี้ ESTACA กำลังเปิดรับสมัคร นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตามไฟล์ในลิ้งต่อไปนี้

BT Smart Search

config