วิสัยทัศน์ภาควิชา

“เป็นเลิศทางวิชาการ แหล่งผลิตบัณฑิตชั้นนำ สร้างสรรค์งานวิจัย

แหล่งบูรณาการศาสตร์ทางการบิน และอวกาศเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม

ของประเทศให้เจริญก้าวหน้าในระดับสากล”

 

 

 

BT Smart Search

config