ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ                               ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัย

  • Air Transport research                             * อุโมงค์ลม (Closed wind tunnel)

  • CiiMAV

  • Isaac Lab

  • Design Clinic 

 

 Air Transport Research & Consulting Centre – มีภารกิจในการพัฒนางานวิจัย การศึกษาและค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของประเทศ

 

 

 CiiMav – มีภารกิจในการพัฒนานิสิตมุ่งเน้นการนำเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศมาประยุกต์ใช้งานจริงในรูปแบบของการออกแบบและพัฒนาอากาศยานไร้คนและส่งเสริมกระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรในการออกแบบอากาศยานไร้คนแบบ Unconventional 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

              

 

ISAAC Lab –มีภารกิจในการออกแบบและพัฒนาอากาศยานไร้คน รวมไปถึงระบบต่างๆ เพื่อใช้ในภาระกิจต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสออกแบบ สร้าง และทดสอบอากาศยานเพื่อนำไปใช้จริง                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Design Clinic – มีภารกิจที่จะให้คำปรึกษา และสร้างนวตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังส่งเสริมศักยภาพนิสิตให้เข้าใจและสามรถแก้ปัญหาปัญหาเชิงอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

           อุโมงค์ลม (Closed wind tunnel) ใช้สำหรับงานวิจัย บริการวิชาการ และการเรียนการสอนทางด้าน อากาศพลศาสตร์ มีหน้าตัดในการทดสอบขนาด 1 เมตรX 1เมตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

BT Smart Search

config