Aviation Watch เป็นวารสารเชิงวิชาการสำหรับอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจัดทำโดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านการขนส่งทางอากาศและการบินให้กับสาธารณะ

 

 

BT Smart Search

config