ผู้บริหารภาควิชา

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
Name
e-mail
ห้องพัก
เบอร์ต่อ

 1
  

ศิริพงศ์ อติพันธ์, ผศ.ดร.
หัวหน้าภาควิชา
Head Of Department
Asst.Prof.Dr.Siripong Atipan  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1104/3 1716
 2 ชินภัทร ทิพโยภาส, ผศ.ดร.
รองหัวหน้าภาควิชา
Deputy Head of Department
Asst.Prof.Dr.Chinnapat Thipyopas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1106 1718 
 3 อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร, ดร.
รองหัวหน้าภาควิชา

Deputy Head of Department
Dr.Araya Sakburnapech This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1106 1714

BT Smart Search

config