นิสิตสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการเลือกสถานที่ฝึกงานได้แล้ว