หลักสูตรปริญญาโท

ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 

(Master of Engineering Program in Aerospace Engineering )

 

ภาพรวมหลักสูตร

 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศไทยและภูมิภาค หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมการบนและอวกาศถูกเปิดสอนเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยให้การศึกษาขั้นสูงเพื่อเน้นให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่พบเห็นในสถานการณ์จริงได้  สามารถหาแนวทางกำหนดกระบวนการและเลือกใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมและศาสตร์อื่น ๆ มาใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำในการทำงาน มีความสามารถในการนำเสนอและรายงานผลได้อย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญ บุคคลากรมีประสบการณ์ในการวิจัย 3 ด้านหลัก ได้แก่ ทางด้านอากาศพลศาสตร์ โครงสร้าง และการออกแบบอากาศยานไร้คนขับ นอกจากนี้ยังมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในทางการควบคุมอัตโนมัติ ระบบขับดัน และรวมไปถึงด้านการซ่อมบำรุงและการจัดการทางอุตสาหกรรมการบินและอวกาศตลอดจนอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (รหัสสาขาวิชา XE20)
มี 1 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก2
ประกอบด้วย วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
แม้ว่าในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตจะไม่ได้บรรจุกิจกรรมฝึกงานไว้เป็นรายวิชาของหลักสูตร
แต่ได้ให้ความสำคัญต่อการให้ประสบการณ์จริงแก่ผู้ศึกษา โดยจัดให้มีกิจกรรมดูงานในโรงงาน หรือบริษัทต่างๆ
ที่ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ
โดยเฉพาะในรายวิชา Research Methods in Aerospace Engineering และวิชา Seminar

 

 

 รายวิชาเลือกของหลักสูตร

ข้อมูลการรับสมัคร

แบบฟอร์มรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบฟอร์มจดหมายรับรอง

สายงานในอนาคต

 วิศวกรระดับสูงในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องใช้ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมการคิดวิเคราะห์เฉพาะทาง อาทิเช่น Thaicom, Toyota และสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย 

 

Program Structure

 

อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคต้น 2565

 

 

 

 

 

BT Smart Search

config