หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 

(Master of Engineering Program in Aerospace Engineering )

 

ภาพรวมหลักสูตร

 

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศที่มีคุณภาพด้านการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การวิเคราะห์เชิงลึก และการแก้ปัญหางานภาคอุตสาหกรรม โดยไม่มุ่งเน้นด้านการบินหรือด้านใดเพียงด้านเดียว หากแต่เปิดกว้างไปถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (รหัสสาขาวิชา XE20)
มี 1 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก2
ประกอบด้วย วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
แม้ว่าในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตจะไม่ได้บรรจุกิจกรรมฝึกงานไว้เป็นรายวิชาของหลักสูตร
แต่ได้ให้ความสำคัญต่อการให้ประสบการณ์จริงแก่ผู้ศึกษา โดยจัดให้มีกิจกรรมดูงานในโรงงาน หรือบริษัทต่างๆ
ที่ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ
โดยเฉพาะในรายวิชา Research Methods in Aerospace Engineering และวิชา Seminar

 

 

 รายวิชาเลือกของหลักสูตร

ข้อมูลการรับสมัคร

แบบฟอร์มรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบฟอร์มจดหมายรับรอง

สายงานในอนาคต

 วิศวกรระดับสูงในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องใช้ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมการคิดวิเคราะห์เฉพาะทาง อาทิเช่น Thaicom, Toyota และสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย 

 

Program Structure

 

อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคปลาย 2566

 

 

 

 

 

BT Smart Search

config