หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 

(Master of Engineering Program in Aerospace Engineering )

 

ภาพรวมหลักสูตร

 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศไทยและภูมิภาค หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมการบนและอวกาศถูกเปิดสอนเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยให้การศึกษาขั้นสูงเพื่อเน้นให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่พบเห็นในสถานการณ์จริงได้  สามารถหาแนวทางกำหนดกระบวนการและเลือกใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมและศาสตร์อื่น ๆ มาใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำในการทำงาน มีความสามารถในการนำเสนอและรายงานผลได้อย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญ บุคคลากรมีประสบการณ์ในการวิจัย 3 ด้านหลัก ได้แก่ ทางด้านอากาศพลศาสตร์ โครงสร้าง และการออกแบบอากาศยานไร้คนขับ นอกจากนี้ยังมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในทางการควบคุมอัตโนมัติ ระบบขับดัน และรวมไปถึงด้านการซ่อมบำรุงและการจัดการทางอุตสาหกรรมการบินและอวกาศตลอดจนอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

 

โครงสร้างหลักสูตร

นหลักสูตรมีสองแผนให้นิสิตสามารถเลือกได้ คือ แบบ ก1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ 36 หน้วย) และแบบ ก2 (ทำวิทยานิพนธ์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วย)

แม้ว่าในหลักสูตรไม่ได้บรรจุกิจกรรมฝึกงานไว้เป็นรายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แต่ได้ให้ความสำคัญต่อการให้ประสบการณ์จริงแก่ผู้ศึกษา โดยจัดให้มีกิจกรรมดูงานในโรงงานหรือบริษัทต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในรายวิชา Research Method และ Seminar

 รายวิชาเลือกของหลักสูตร

ข้อมูลการรับสมัคร

สายงานในอนาคต

 วิศวกรระดับสูงในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องใช้ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมการคิดวิเคราะห์เฉพาะทาง อาทิเช่น Thaicom, Toyota และสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย

 

 

 

Program Structure

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

 

  

BT Smart Search

config