ไชยวัฒน์ กล่ำพล, ดร.

Chaiwat Klumpol,

Ph.D

 

Office: 1201
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Tel: ext 1734, 084-309-1926

Education:

พ.ศ. 2547

Doctor of Philosophy (Aerospace Engineering)

University of Colorado, USA

พ.ศ. 2542

Master of Science (Aerospace Engineering)

University of Colorado, USA

พ.ศ. 2537

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

Biography:

พ.ศ. 2554 – 2558

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2553 – 2554

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน

อาจารย์,ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2548 – 2550

Senior Control System Engineer, Nanodynamics Research Systems Inc., USA

พ.ศ. 2547 – 2548

Technical Staff, Sandia Corporation, USA

พ.ศ. 2546 – 2547

Mechanical Design Engineer, Jet Propulsion Laboratory, USA

พ.ศ. 2537 – 2540

อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 


 

Research Interests:

  • Aerospace Systems Design
  • Structural Dynamics
  • Adaptive Control
  • System Identification
  • Modal Analysis
  • NVH
  • NDT (X-ray and Ultrasonic methods)

 


 

Selected Publications:

 

 
1) ชื่อผลงานวิจัย Distributed Parameter Control for Si-Ge Crystal Growth
 
Process using Model Reference Adaptive Technique
 
ปีที่พิมพ์ 2549
 
การเผยแพร่ The 3rd Conference on Solidification Control,
 
Contractor Report: NRSI-Sandia Corporation
 
สถานภาพในการทำวิจัย Senior Control Engineer, NRSI
 
 
 
2) ชื่อผลงานวิจัย The Effects of Nonlinear Structural Joints on Precision Space Telescope
 
ปีที่พิมพ์ 2548
 
การเผยแพร่ Conference on Precision Machines 2005: Albuquerque, NM
 
สถานภาพในการทำวิจัย Ph.D. Candidate, U. of Colorado
 
 
 
3) ชื่อผลงานวิจัย Development of X-Ray Radioscopic Method to Study Convective Flow during Metallic Alloy Solidification
 
ปีที่พิมพ์ 2547
 
การเผยแพร่ Technical Report: GFL189-3, University of Colorado
 
สถานภาพในการทำวิจัย Ph.D. Candidate, U. of Colorado
 
 
 
4) ชื่อผลงานวิจัย Nonlinear Structural Joint Model Identification
 
ปีที่พิมพ์ 2547
 
การเผยแพร่ PhD thesis
 
สถานภาพในการทำวิจัย Ph.D. Candidate, U. of Colorado
 
 
 
5) ชื่อผลงานวิจัย Transition Finite Elements and Corotational Methods
 
ปีที่พิมพ์ 2546
 
การเผยแพร่ Technical Report: CAS2003-017, University of Colorado
 
สถานภาพในการทำวิจัย Ph.D. Candidate, U. of Colorado
 
 
 
6) ชื่อผลงานวิจัย Vibration Control Requirements for Nanometer-level Testing
 
ปีที่พิมพ์ 2543
 
การเผยแพร่ Conference on Micro-Dynamics 2000: Boulder, CO
 
สถานภาพในการทำวิจัย Ph.D. Candidate, U. of Colorado
 
 
 
 

 
 
Research Experience :
 
1) ชื่องานวิจัย การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้นักบินแบบขึ้นลงแนวดิ่งในการผลิตข้าวไทย
แหล่งทุน Thai Yamaha Motors, Co. Ltd.
ปีที่ดำเนินการ 2556-7
 
2) ชื่องานวิจัย การพัฒนาระบบอากาศยานอัตโนมัติเพื่อการสำรวจทรัพยากร สัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมอุทยานแห่งชาติฯ
ปีที่ดำเนินการ 2555-6
 
3) ชื่องานวิจัย การวิเคราะห์สมรรถนะของอากาศยานไร้คนระยะปฏิบัติการบินนาน(Long Endurance UAV)
แหล่งทุน AC Development, Co. Ltd.
ปีที่ดำเนินการ 2554
 
4) ชื่องานวิจัย โครงการอากาศยานไร้นักบินความเร็วต่ำ (ส่วนการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับอากาศยานไร้นักบิน)
แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่ดำเนินการ 2554-6
 
5) ชื่องานวิจัย การศึกษาวิเคราห์และพัฒนาชุดอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนสำหรับกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสค์ Modal Analysis and Development of Self-Balancing and Vibration Isolation Systems for HDD Realtime Diagnostic Process
แหล่งทุน Hitachi Global Storage Technology, Co. Ltd.
ปีที่ดำเนินการ 2553-4
 
6) ชื่องานวิจัย การปรับปรุงท่อโปรยสารฝนหลวงของเครื่องบินซีเอ็น 235,
แหล่งทุน สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีที่ดำเนินการ 2553-4
 
7) ชื่องานวิจัย การทดสอบพลศาสตร์ของของโครงสร้างเพื่อการพัฒนาต้นแบบรถบรรทุกขนาดเล็ก
แหล่งทุน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(MTEC)
ปีที่ดำเนินการ 2553
 
8) ชื่องานวิจัย Development of Induction Heating Furnace for Si-Ge Crystal Growth Process
แหล่งทุน Nanodynamics Research Systems, Inc.
ปีที่ดำเนินการ 2550-2
 

 

Other Activity :

  

ระยะเวลา

ชื่อโครงการ

หน้าที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

เจ้าของโครงการ

ต.ค..2557 – ก.พ. 2559

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย

ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญระบบอากาศยาน ทําหน้าที่บริหารงานโครงการ

75 ล้านบาท

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, กระทรวง

คมนาคม

ต.ค. พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานระบบอากาศยานอัตโนมัติเพื่อการ สํารวจทรัพยากร

ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบอากาศยาน ทําหน้าที่บริหารงานโครงการและออกแบบระบบอากาศยาน

3.5 ล้านบาท

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กระทรวงทรัพยากรฯ

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ก.พ.255-ม.ค.2557

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีอวกาศ

หัวหน้าโครงการ ทำหน้าที่บริหารงานโครงการในการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรและหาแนวทาง

พัฒนาส่งเสริมความเป็นไปได้ในการสร้างงานนวัตกรรมจากฐานความรู้ขององค์กร

0.85 ล้านบาท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต.ค. 2555-ม.ค.2557

โครงการศึกษาเพื่อสร้างแนวทางการใช้งานระบบอากาศยานไร้นักบินในงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงสาย

ส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้เชี่ยวชาญในออกแบบระบบอากาศยาน ทำหน้าที่บริหารงานโครงการและออกแบบระบบอากาศยาน

1.8 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย

มิ.ย.2556 – ก.ค. 2557

โครงการพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้งานระบบอากาศยานปีกหมุนในการเพิ่มประสิทธิภาพทาง

การเกษตร 1: การผลิตข้าวของประเทศไทย

ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ระบบทางวิศวกรรมการบิน

3.3 ล้านบาท

.บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

มิ.ย. 2556 – ก.ค. 2557

โครงการพัฒนาระบบทางวิศวกรรมการบินและอากาศยานเพื่องานสืบสวนสอบสวนและแผนที่ทางอากาศ

ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ระบบทางวิศวกรรมการบินและความปลอดภัยในการบิน

1.5 ล้านบาท

บริษัท สยามยูเอวี อินดัสทรี จำกัด

เม.ย 2554 – ต.ค.2556

โครงการพัฒนาอากาศยานความเร็วต่ำไร้นักบิน

หัวหน้ากลุ่มงานระบบควบคุมอากาศยานรับผิดชอบในการวางแผนงาน ควบคุมการดำเนินงานของกลุ่ม

งานระบบควบคุมอากาศยานและประสานงานโครงการ

11.6 ล้านบาท

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

มิ.ย.2554 -พ.ค. 2555

โครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์โครงสร้างอากาศยาน

1.5 ล้านบาท

บริษัทไพรมัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เม.ย. 2554 – มี.ค. 2555

โครงการวิเคราะห์สมรรถนะของอากาศยานไร้คนระยะปฏิบัติการบินนาน (Long Endurance UAV)

ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ระบบทางวิศวกรรมการบินและความปลอดภัยในการบิน

1.1 ล้านบาท

บริษัท สยามยูเอวี อินดัสทรี จำกัด

มิ.ย.2550 – พ.ค. 2551

โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในงานซ่อมบำรุงอากาศยาน

หัวหน้าโครงการและผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานแบบไม่ทำลาย

1 ล้านบาท

บริษัท แอดวานซ์แคปปิตอล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

 

 

BT Smart Search

config