ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน

ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา

 

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีทุนการศึกษาให้สำหรับนิสิต หลากหลายทุนทั้งทุนของมหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายธุระการของภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 
โทรศัพท์  (0-27970999 ต่อ 1702-4) หรือฝ่ายทุนการศึกษาของฝ่ายกิจการนักศึกษา (0-2118-0175)
 

 

นักศึกษาปริญญาโท สามารถสมัครขอรับทุนเพื่อทำการวิจัย  คลิกที่นี่

BT Smart Search

config