กลุ่มงานวิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบไปด้วยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา

โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มงานวิจัยหลักๆได้ดังต่อไปนี้

r     งานวิจัยด้านระบบสื่อสาร โทรคมนาคม  (Communications)

r     งานวิจัยด้านระบบควบคุมและหุ่นยนต์ (Control & Robotics)

r      งานวิจัยด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetics)

r      งานวิจัยด้านอิเล็คทรอนิคส์ (Electronics)

r      งานวิจัยด้านระบบฝังตัว (Embeded Systems)

r      งานวิจัยด้านระบบไฟฟ้ากำลังและพลังงาน (Power & Energy Systems)

r      งานวิจัยด้านประมวลผลสัญญาณและภาพ (Signal and Image Processing)

BT Smart Search

config