กลุ่มงานวิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบไปด้วยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา

โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มงานวิจัยหลักๆได้ดังต่อไปนี้

r     งานวิจัยด้านระบบสื่อสาร โทรคมนาคม  (Communications)

r     งานวิจัยด้านระบบควบคุมและหุ่นยนต์ (Control & Robotics)

r      งานวิจัยด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetics)

r      งานวิจัยด้านอิเล็คทรอนิคส์ (Electronics)

r      งานวิจัยด้านระบบฝังตัว (Embeded Systems)

r      งานวิจัยด้านระบบไฟฟ้ากำลังและพลังงาน (Power & Energy Systems)

r      งานวิจัยด้านประมวลผลสัญญาณและภาพ (Signal and Image Processing)

การรักษาพยาบาล

ขออภัย กำลังปรับปรุงข้อมูลค่ะ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1503  www.ee.ku.ac.th

กำหนดการรับนิสิตใหม่

1. โครงการหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ นานาชาติ 2 ปริญญา (iddp.)
2. โครงการหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน
3. โครงการหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

ขั้นตอนการเลือกสถานที่ฝึกงาน

นิสิตสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการเลือกสถานที่ฝึกงานได้แล้ว

ข่าว

กำลังปรับปรุงข้อมูลค่ะ....

คณาจารย์

คณาจารย์ประจำภาควิชาฯ
No.  
ชื่อ-สกุล
Name
e-mail
Office
phone
 1 ผศ.ดร. ศิริพงศ์ อติพันธ์
หัวหน้าภาควิชา

Asst.Prof.Dr.Siripong  Atipan
Head Of Department
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1104/3   1716 
2 ผศ.ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส
รองหัวหน้าภาควิชา
Asst.Prof.Dr.Chinnapat Thipyopas
Deputy Head of Department
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1104/5 1718 
3 ผศ.ดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร
รองหัวหน้าภาควิชา
Asst.Prof.Dr.Araya Sakburnapech
Deputy Head of Department
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1106  1714
รศ. ดร.ศานติ วิริยะวิทย์  Assoc.Prof.Dr.Santi  Wiriyawit  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    1711
รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ Assoc.Prof.Dr.Pongwit Siribodhi  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1303  1733
6 รศ.ดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช
Assoc.Prof.Dr.Vejapong Juttijudata  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1101  1708
 7

ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล
 

Dr.Chaiwat  Klumpol  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1104/1  1104/1
8 ผศ.ดร.พัชราภรณ์  ศิริโพธิ์ Asst.Prof.Dr.Phacharaporn Siribodhi  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1106  1717
 9

ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย
 

Dr.Monchai Surarathchai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1104/5 1729
10

ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร
 

Dr.Navatasn Kongsamutr This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1106 1722
11

ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี
 

Dr.Chanin Tongchitpakdee This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1104/5 1716
12

ดร.ปวเรศ ชมเดช
 

Dr.Pawarej Chomdej This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1104/3 1736
13

อ.ธนพัฒน์ เกิดสุข
 

Mr.Tanapad Gertsuk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1102 1725
14

ผศ.ดร.ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์
 

Dr.Panumas Arundachawat This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1104/5 1719
15

ดร.วิศว์ ศรีพวาทกุล
 

Dr.Vis  Sripawadkul This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1106 1738
16

อ.สัมฤทธิ์ รัตนจีนะ
 

Mr.Sumrit Ratanajena  -  1103  1720
17 ดร.พสิษฐ์ สืบสุวงศ์ Dr.Pasit  Suebsuwong This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    1104/3 1735
           

คำถามที่พบบ่อย

กำลังปรับปรุงข้อมูลค่ะ....

คู่มือนักศึกษา

ขออภัย กำลังปรับปรุงข้อมูลค่ะ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1503  www.ee.ku.ac.th

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ขออภัย กำลังปรับปรุงข้อมูลค่ะ

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ โทรศัพท์ 0-27970999 ต่อ 1702-4  

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

                        หลักสูตร เทอม1   เทอม2    ภาคฤดูร้อน    หมายเหตุ   
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาคปกติ) 17,300    17,300   4500        
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน(ATM)  48900 48900     9600  
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศและบริหารธูรกิจ(นานาชาติ IDDP.)        
หลักสูตรมหาบัณฑิตวิศวกรรมการบินและอวกาศ 21,900 19,500 1000  

 

 

 

ชุมนุมนิสิต

กำลังปรับปรุงข้อมูลค่ะ....

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

โครงการที่เปิดรับสมัครโดยตรง 3 โครงการคือ
1.โครงการหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ นานาชาติ 2 ปริญญา
2. โครงการหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน
3. โครงการหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

ติดต่อเรา

อ่านเพิ่มเติม...

ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน

ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา

 

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีทุนการศึกษาให้สำหรับนิสิต หลากหลายทุนทั้งทุนของมหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายธุระการของภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 
โทรศัพท์  (0-27970999 ต่อ 1702-4) หรือฝ่ายทุนการศึกษาของฝ่ายกิจการนักศึกษา (0-2118-0175)
 

 

นักศึกษาปริญญาโท สามารถสมัครขอรับทุนเพื่อทำการวิจัย  คลิกที่นี่

ทุนวิจัย

ทุนภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURDI)

ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2556

 

ทุนภายนอก

สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุการวิจัย (สกว.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

       สนับสนุนโครงการที่มุ่งเน้นในการสร้างเสริมสุขภาพ  ก่อประโยชน์ต่อชุมชนหรือประชาชนอย่างชัดเจน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีพื้นฐานขององค์ความรู้ เปิดรับโครงการตลอดปี โทร.0-2298-0500  ต่อ1411

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

        สนับสนุนโครงการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับโครงการตลอดปี โทร.0-2564-7000

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

          สนับสนุนโครงการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.0-2564-6900 ต่อ 2346 - 55

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

        ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดรับโครงการสิงหาคม-ตุลาคม โทร.0-2266-6609

ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2556

1.ทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

2.ทุนอุดหนุนการวิจัย

ทุนอุดหนุนการวิจัย (สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย)

ทุนอุดหนุนวิจัย (สำหรับนิสิต)

3.ทุนโครงงานวิศวกรรมนิสิตชั้นปีที่ 4 (Senior Project)

4.ทุนโครงงานนวัตกรรม (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4)

5.ทุนโครงงานนวัตกรรม (สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย)
 
6.งานทรัพย์สินทางปัญญา

ระเบียบ และประกาศ เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา

  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย
  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย

ขออภัย กำลังปรับปรุงข้อมูลค่ะ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1503  www.ee.ku.ac.th

ปฏิทินการรับสมัคร

ขออภัย กำลังปรับปรุงข้อมูลค่ะ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1503  www.ee.ku.ac.th

ปฏิทินการศึกษา

ขออภัย กำลังปรับปรุงข้อมูลค่ะ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1503  www.ee.ku.ac.th

ประกันสังคม

ขออภัย กำลังปรับปรุงข้อมูลค่ะ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1503  www.ee.ku.ac.th

ประวัติภาควิชา

ประวัติภาควิชาฯ       
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งภาควิชาสาขาวิชาวิศวกรรมการบิน
และอวกาศมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย ที่จัดการศึกษาในสาขาวิชานี้
โดยมีความเป็นมาโดยย่อดังนี้

           เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา
และวิจัยในสาขาวิศวกรรม  การบินและอวกาศยานจึงได้เสนอบรรจุโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 ขณะเดียวกันได้ริเริ่มโครงการ อากาศเพื่อการเกษตรเพื่อนำเอา
วิทยาการทางด้านอากาศ มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ ต่อการเกษตร และได้ดำเนินภารกิจวิจัยและพัฒนามาโดยตลอด
กับได้พัฒนาหลักสูตร จนกระทั่งสามารถเปิดสอน สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ในระดับปริญญาตรี
หรือ วศ.บ.(วิศวกรรมการบินและอวกาศ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นต้นมาโดยมีเป้าหมาย
  ในการผลิตกำลังคนทำการวิจัยพัฒนาและบริการทางวิชาการต่อสังคม เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของประเทศและ
ให้อุตสาหกรรมการบิน และอวกาศสามารถเจริญเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป

          นับตั้งแต่ก่อตั้งเป็นต้นมา ภาควิชาได้รับการสนับสนุนเป็น อย่างยิ่งจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
โรงเรียนนายเรืออากาศ กรมช่างอากาศ,กองทัพอากาศ.กรมการบินพาณิชย์  สถาบันการบินพลเรือน
  สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร  มูลนิธิอนุรักษ์บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองทัพเรือ กองทัพบก และหน่วยงานต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก 

        ระดับปริญญาตรี เปิดสอนจำนวน 3 หลักสูตรคือ
•     - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาคปกติ)       
•     - ปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา IDDP (International Double Degree Program)
         ร่วมกับ The    Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University) Australia
•     - วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
 
ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
•    -  วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

         เนื่องจากสาขาวิชาด้านการบินและอวกาศ เป็นสาขาที่นำความรู้หลายๆด้านมาประกอบกัน อาชีพของนิสิต
ที่จบสาขานี้มีอยู่ด้วยกันหลายสาขาอาชีพ เช่น วิศวกรในสายการบิน อุตสาหกรรมรถยนต์นักบิน และอยู่ในอุตสาหกรรม
การบิน นักวิจัย และอาจารย์ ซึ่งพื้นฐานของนิสิตที่จบจากภาควิชาฯถือว่าเป็นสาขาที่แตกออกมาจากวิศวกรรมเครื่องกล
ซึ่งสามารถทำงานได้ในหลายๆด้าน.

 

ชม VDO.เกี่ยวกับภาควิชาโดยสังเขป

ผู้บริหารภาควิชา

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
Name
e-mail
ห้องพัก
เบอร์ต่อ

 1
  

ศิริพงศ์ อติพันธ์, ผศ.ดร.
หัวหน้าภาควิชา
Head Of Department
Asst.Prof.Dr.Siripong Atipan  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1104/3 1716
 2 ชินภัทร ทิพโยภาส, ผศ.ดร.
รองหัวหน้าภาควิชา
Deputy Head of Department
Asst.Prof.Dr.Chinnapat Thipyopas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1106 1718 
 3 อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร, ดร.
รองหัวหน้าภาควิชา

Deputy Head of Department
Dr.Araya Sakburnapech This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1106 1714

ผู้บริหารภาควิชาฯ

                                                                                                                                                                                                         

ระบบ

ขออภัย กำลังปรับปรุงข้อมูลค่ะ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1503  www.ee.ku.ac.th

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มก.

กำลังปรับปรุงข้อมูลค่ะ....

ระบบภาระงาน

กำลังปรับปรุงข้อมูลค่ะ....

ระบบสารสนเทศออนไลน์

ขออภัย กำลังปรับปรุงข้อมูลค่ะ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1503  www.ee.ku.ac.th

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

กำลังปรับปรุงข้อมูลค่ะ....

ระเบียบ/ข้อบังคับ

ขออภัย กำลังปรับปรุงข้อมูลค่ะ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1503  www.ee.ku.ac.th

BT Smart Search

config