คณาจารย์ประจำภาควิชาฯ

Chanin Tongchitpakdee

Ph.D.

Code: E1333
Office: 1104/5
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Tel: ext 1716

 

Kerati Sengcham

Code: E1320 
Office: 1104/3
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Tel: ext 1721

Monchai Surarathchai

Ph.D.

Code: E1314
Office: 1104/5
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Tel: ext 1729

Education:

Year Degree Major Institute
2006

Ph.D

Mechanical Engineering

Université Toulouse III (Paul Sabitier) (Toulouse, France)

2002

D.E.A.

Mechanical Engineering

ENSICA (Toulouse, France)

2001

Mastere

Aeronautical Maintenance and Production

ENSICA (Toulouse, France)

1998

B.Eng.

Mechanical Engineering

Chulalongkorn University

Diploma Course

Year Course Institue

2018

 “Customized Aircraft Accident Investigation Workshop”

Singapore Aviation Academy

2012

Human Factors & Safety in Aircraft Maintenance

Kasetsart University, Thailand

2011

Operational Risk Management

Southern California Safety Institute (SCSI), USA

2001

Commercial Aspect of Aircraft Maintenance

The European Centre for the Aerospace and Aviation Industries (EURESAS), France


Biography:

 

 

 


 Teaching Activities:

  • Computational Structure Mechanics
  • Manufacturing Process for Aircraft Materials
  • Aviation Maintenance Management
  • Aviation Safety
  • Aviation Quality and Reliability Analysis

Research Interests:

  • Fatigue and Aircraft Structure
  • Aircraft Maintenance
  • Aviation Safety

Current Research Projects:

  •  Reliability in Aircraft Maintenance

 


 Selected Publications:

 • Proceeding
  • “แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน‎ของท่าอากาศยานขนาดใหญ่”, การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติด้าน‎‎การวิจัยเพื่อการ‎พัฒนาอย่างยั่งยืน, ‎ครั้งที่ ‎4, 26 สิงหาคม 2559.
  •  “An Evolution of Airline Business Model and Its Competitiveness” The 6th Business, Economics and Communications International Conference 2016, 17-18 November 2016.

 

 • International Conferences
  • “Modeling the influence of machined surface roughness on the fatigue life of aluminium alloy”, International Journal of Fatigue, Volume 30, Issue 12, December 2008, Pages 2119-2126.

 


Awards and Patents:

  •  2003- Patent – AIRBUS France : n° 0650793

  « Procédé de caractérisation de la tenue en fatigue d’une pièce à partir d son profil de surface »


Consulting for Students:

  • Effect of Line Maintenance Shiftwork Pattern on the Fatigue of Aircraft Mechanic
  • Estimation of Unscheduled in Aircraft Heavy Maintenance
  • Composite Rib Optimization of High Altitude Platform (HAP) using Finite Element Analysis

 

Navatasn Kongsamutr

Ph.D.

Code: E1310
Office: 1106
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Tel: ext 1722

Education:

 


 Biography:

 

 

 


 

Teaching Activities:

 

 

 


Research Interests:

 


Current Research Projects:

 


 Selected Publications:

 

 


Consulting for Students:

Panumas Arundachawat

Ph.D.

Code:E1313
Office: 1104/5
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Tel: ext 1719

Tanapad Gertsuk

Code: E1305
Office: 1104/3
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Tel: ext 1721

Thitiwat  Suebsuwong

Ph.D.

Code: E1318

Office: 1104/3
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Tel: ext 1735

อ.กีรติ  แสงแจ่ม
Kerati Sengcham

รหัสอาจารย์:E1320 
ห้องพัก: 1104/3
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1721
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ดร.ชนินทร์  ตรงจิตภักดี
Chanin Tongchitpakdee

รหัสอาจารย์: E1333
ห้องพัก: 1104/5
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1716
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร.ชินภัทร  ทิพโยภาส
Chinnapat Thipyopas

รหัสอาจารย์: E1317
ห้องพัก: 1106F
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1718
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ดร.ฐิติวัฒน์  สืบสุวงศ์
Thitiwat  Suebsuwong

รหัสอาจารย์: E1318
ห้องพัก: 1104/3
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1735
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ดร.อารยา  ศักดิ์บูรณาเพชร
Araya Sakburnapech

รหัสอาจารย์: E1323
ห้องพัก: 1106
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1714
โฮมเพจ:

อ่านเพิ่มเติม...

อ.ธนพัฒน์  เกิดสุข
Tanapad Gertsuk

รหัสอาจารย์: E1305
ห้องพัก: 1104/3
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1721
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร
Navatasn Kongsamutr

รหัสอาจารย์: E1310
ห้องพัก: 1106
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1722
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

Pawarej CHOMDEJ,
Ph.D 
Office: 1104/3
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
TEL : 1736

 

อ่านเพิ่มเติม...

 รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์
Pongwit Siribodhi

รหัสอาจารย์: E1303
ห้องพัก: 1303
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1733
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผศ.ดร.ศิริพงศ์ อติพันธ์
Siripong  Atipan

รหัสอาจารย์:E1306 
ห้องพัก: 1104/3
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
โทรศัพท์: ต่อ 1716
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ดร.ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์
Panumas Arundachawat

รหัสอาจารย์:E1313
ห้องพัก: 1104/5
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1719
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย 

รหัสอาจารย์: E1314
ห้องพัก: 1104/5
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1729

 การศึกษา

 

อ.วิศว์ ศรีพวาทกุล
Vis Sripawadkul

รหัสอาจารย์: E1326
ห้องพัก: 1106
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1738
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

รศ. ดร.ศานติ วิริยะวิทย์
Santi Wiriyawit

รหัสอาจารย์: E1301
ห้องพัก: 1104/1
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1711
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

อ.สัมฤทธิ์ รัตนจีนะ
Mr.Sumrit Ratanajena

รหัสอาจารย์: 
ห้องพัก: 1103
อีเมล์: 
โทรศัพท์: ต่อ 1720
โฮมเพจ:

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช
Vejapong Juttijudata
Associate Professor

รหัสอาจารย์: E1311
ห้องพัก: 1104/5
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1708
โฮมเพจ: http://www.pirun.ku.ac.th/~fengvej

 

อ่านเพิ่มเติม...

Chaiwat Klumpol,

Ph.D

 

Office: 1201
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Tel: ext 1734, 084-309-1926

Education:

พ.ศ. 2547

Doctor of Philosophy (Aerospace Engineering)

University of Colorado, USA

พ.ศ. 2542

Master of Science (Aerospace Engineering)

University of Colorado, USA

พ.ศ. 2537

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

Biography:

พ.ศ. 2554 – 2558

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2553 – 2554

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน

อาจารย์,ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2548 – 2550

Senior Control System Engineer, Nanodynamics Research Systems Inc., USA

พ.ศ. 2547 – 2548

Technical Staff, Sandia Corporation, USA

พ.ศ. 2546 – 2547

Mechanical Design Engineer, Jet Propulsion Laboratory, USA

พ.ศ. 2537 – 2540

อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 


 

Research Interests:

 • Aerospace Systems Design
 • Structural Dynamics
 • Adaptive Control
 • System Identification
 • Modal Analysis
 • NVH
 • NDT (X-ray and Ultrasonic methods)

 


 

Selected Publications:

 

 
1) ชื่อผลงานวิจัย Distributed Parameter Control for Si-Ge Crystal Growth
 
Process using Model Reference Adaptive Technique
 
ปีที่พิมพ์ 2549
 
การเผยแพร่ The 3rd Conference on Solidification Control,
 
Contractor Report: NRSI-Sandia Corporation
 
สถานภาพในการทำวิจัย Senior Control Engineer, NRSI
 
 
 
2) ชื่อผลงานวิจัย The Effects of Nonlinear Structural Joints on Precision Space Telescope
 
ปีที่พิมพ์ 2548
 
การเผยแพร่ Conference on Precision Machines 2005: Albuquerque, NM
 
สถานภาพในการทำวิจัย Ph.D. Candidate, U. of Colorado
 
 
 
3) ชื่อผลงานวิจัย Development of X-Ray Radioscopic Method to Study Convective Flow during Metallic Alloy Solidification
 
ปีที่พิมพ์ 2547
 
การเผยแพร่ Technical Report: GFL189-3, University of Colorado
 
สถานภาพในการทำวิจัย Ph.D. Candidate, U. of Colorado
 
 
 
4) ชื่อผลงานวิจัย Nonlinear Structural Joint Model Identification
 
ปีที่พิมพ์ 2547
 
การเผยแพร่ PhD thesis
 
สถานภาพในการทำวิจัย Ph.D. Candidate, U. of Colorado
 
 
 
5) ชื่อผลงานวิจัย Transition Finite Elements and Corotational Methods
 
ปีที่พิมพ์ 2546
 
การเผยแพร่ Technical Report: CAS2003-017, University of Colorado
 
สถานภาพในการทำวิจัย Ph.D. Candidate, U. of Colorado
 
 
 
6) ชื่อผลงานวิจัย Vibration Control Requirements for Nanometer-level Testing
 
ปีที่พิมพ์ 2543
 
การเผยแพร่ Conference on Micro-Dynamics 2000: Boulder, CO
 
สถานภาพในการทำวิจัย Ph.D. Candidate, U. of Colorado
 
 
 
 

 
 
Research Experience :
 
1) ชื่องานวิจัย การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้นักบินแบบขึ้นลงแนวดิ่งในการผลิตข้าวไทย
แหล่งทุน Thai Yamaha Motors, Co. Ltd.
ปีที่ดำเนินการ 2556-7
 
2) ชื่องานวิจัย การพัฒนาระบบอากาศยานอัตโนมัติเพื่อการสำรวจทรัพยากร สัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมอุทยานแห่งชาติฯ
ปีที่ดำเนินการ 2555-6
 
3) ชื่องานวิจัย การวิเคราะห์สมรรถนะของอากาศยานไร้คนระยะปฏิบัติการบินนาน(Long Endurance UAV)
แหล่งทุน AC Development, Co. Ltd.
ปีที่ดำเนินการ 2554
 
4) ชื่องานวิจัย โครงการอากาศยานไร้นักบินความเร็วต่ำ (ส่วนการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับอากาศยานไร้นักบิน)
แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่ดำเนินการ 2554-6
 
5) ชื่องานวิจัย การศึกษาวิเคราห์และพัฒนาชุดอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนสำหรับกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสค์ Modal Analysis and Development of Self-Balancing and Vibration Isolation Systems for HDD Realtime Diagnostic Process
แหล่งทุน Hitachi Global Storage Technology, Co. Ltd.
ปีที่ดำเนินการ 2553-4
 
6) ชื่องานวิจัย การปรับปรุงท่อโปรยสารฝนหลวงของเครื่องบินซีเอ็น 235,
แหล่งทุน สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีที่ดำเนินการ 2553-4
 
7) ชื่องานวิจัย การทดสอบพลศาสตร์ของของโครงสร้างเพื่อการพัฒนาต้นแบบรถบรรทุกขนาดเล็ก
แหล่งทุน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(MTEC)
ปีที่ดำเนินการ 2553
 
8) ชื่องานวิจัย Development of Induction Heating Furnace for Si-Ge Crystal Growth Process
แหล่งทุน Nanodynamics Research Systems, Inc.
ปีที่ดำเนินการ 2550-2
 

 

Other Activity :

  

ระยะเวลา

ชื่อโครงการ

หน้าที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

เจ้าของโครงการ

ต.ค..2557 – ก.พ. 2559

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย

ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญระบบอากาศยาน ทําหน้าที่บริหารงานโครงการ

75 ล้านบาท

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, กระทรวง

คมนาคม

ต.ค. พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานระบบอากาศยานอัตโนมัติเพื่อการ สํารวจทรัพยากร

ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบอากาศยาน ทําหน้าที่บริหารงานโครงการและออกแบบระบบอากาศยาน

3.5 ล้านบาท

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กระทรวงทรัพยากรฯ

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ก.พ.255-ม.ค.2557

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีอวกาศ

หัวหน้าโครงการ ทำหน้าที่บริหารงานโครงการในการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรและหาแนวทาง

พัฒนาส่งเสริมความเป็นไปได้ในการสร้างงานนวัตกรรมจากฐานความรู้ขององค์กร

0.85 ล้านบาท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต.ค. 2555-ม.ค.2557

โครงการศึกษาเพื่อสร้างแนวทางการใช้งานระบบอากาศยานไร้นักบินในงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงสาย

ส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้เชี่ยวชาญในออกแบบระบบอากาศยาน ทำหน้าที่บริหารงานโครงการและออกแบบระบบอากาศยาน

1.8 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย

มิ.ย.2556 – ก.ค. 2557

โครงการพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้งานระบบอากาศยานปีกหมุนในการเพิ่มประสิทธิภาพทาง

การเกษตร 1: การผลิตข้าวของประเทศไทย

ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ระบบทางวิศวกรรมการบิน

3.3 ล้านบาท

.บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

มิ.ย. 2556 – ก.ค. 2557

โครงการพัฒนาระบบทางวิศวกรรมการบินและอากาศยานเพื่องานสืบสวนสอบสวนและแผนที่ทางอากาศ

ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ระบบทางวิศวกรรมการบินและความปลอดภัยในการบิน

1.5 ล้านบาท

บริษัท สยามยูเอวี อินดัสทรี จำกัด

เม.ย 2554 – ต.ค.2556

โครงการพัฒนาอากาศยานความเร็วต่ำไร้นักบิน

หัวหน้ากลุ่มงานระบบควบคุมอากาศยานรับผิดชอบในการวางแผนงาน ควบคุมการดำเนินงานของกลุ่ม

งานระบบควบคุมอากาศยานและประสานงานโครงการ

11.6 ล้านบาท

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

มิ.ย.2554 -พ.ค. 2555

โครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์โครงสร้างอากาศยาน

1.5 ล้านบาท

บริษัทไพรมัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เม.ย. 2554 – มี.ค. 2555

โครงการวิเคราะห์สมรรถนะของอากาศยานไร้คนระยะปฏิบัติการบินนาน (Long Endurance UAV)

ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ระบบทางวิศวกรรมการบินและความปลอดภัยในการบิน

1.1 ล้านบาท

บริษัท สยามยูเอวี อินดัสทรี จำกัด

มิ.ย.2550 – พ.ค. 2551

โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในงานซ่อมบำรุงอากาศยาน

หัวหน้าโครงการและผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานแบบไม่ทำลาย

1 ล้านบาท

บริษัท แอดวานซ์แคปปิตอล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

 

 

BT Smart Search

config