นางขวัญเรือน ทันประสงค์

      ชื่อ-สกุล : นางขวัญเรือน  ทันประสงค์
ตำแหน่ง

:

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ส่วนงานบัญชี โครงการพิเศษ)
Office : 1204
โทรศัพท์ : 02-7970999 ต่อ 1706
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางจานุณี ชัยสุวรรณวงศ์

ชื่อ-สกุล : นางจานุณี ชัยสุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
Office : 1212
โทรศัพท์ : 02-7970999 ต่อ 1702-4
E-mail :              -

นางจินดา ทิวะพันธ์ุ

ชื่อ-สกุล : นางจินดา  ทิวะพันธ์ุ
ตำแหน่ง

:

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ส่วนงาน สารบรรณ)
Office : 1212
โทรศัพท์ : 02-7970999 ต่อ 1702
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางทิพย์วัลย์ หวั่นอินตา

ชื่อ-สกุล : นางทิพวัลย์  หวั่นอินตา
ตำแหน่ง

:

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ส่วนงานการเงินภาควิชา)
Office : 1212
โทรศัพท์ : 02-7970999 ต่อ 1704
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางปาริชาติ เชยพิมพ์

      ชื่อ-สกุล : นางปาริชาติ  เชยพิมพ์
ตำแหน่ง


:


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ส่วนงาน การเรียนการสอนนิสิตภาคปกติและโครงการพิเศษ)
Office : 1204
โทรศัพท์ : 02-7970999 ต่อ 1705
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวณัฐกาญจน์ บูรณาหาร

   ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐกาญจน์ บูรณาหาร
ตำแหน่ง

:

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ส่วนงานพัสดุ คุรุภัณฑ์)
Office : 1212
โทรศัพท์ : 02-7970999 ต่อ 1703
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวพรรณทิพย์ ชั่งทอง

   ชื่อ-สกุล : นางสาวพรรณทิพย์  ชั่งทอง
ตำแหน่ง

:

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ส่วนงาน พัฒนาวิชาการ)
Office : 1212
โทรศัพท์ : 02-7970999 ต่อ 1741
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอภิรดี เสนะเปรม

    ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิรดี  เสนะเปรม
ตำแหน่ง


:


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ส่วนงาน:การเรียนการสอนปริญญาโท วิเทศสัมพันธ์ การฝึกอบรมของบุคคลากร)
Office : 1212B
โทรศัพท์ : 02-7970999 ต่อ 1709
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสุจิตรา ดวงพัตรา

  ชื่อ-สกุล : นางสุจิตรา  ดวงพัตรา
ตำแหน่ง

:

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ส่วนงาน กิจการนิสิตหลักสูตร ATM.)
Office : 1212H
โทรศัพท์ : 02-7970999 ต่อ 1709
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสุรี จิตโสภิณ

ชื่อ-สกุล : นางสุรี  จิตโสภิณ
ตำแหน่ง

:

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ส่วนงาน การเงินโครงการพิเศษ)
Office : 1204
โทรศัพท์ : 02-7970999 ต่อ 1715
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายประมุข จันทรสุริยวงศ์

       ชื่อ-สกุล : นายประมุข  จันทรสุริยวงศ์
ตำแหน่ง


:


วิศวกร 5
(ส่วนงานห้องปฏิบัติการภาควิชา อาคารสถานที่)
Office : 1207
โทรศัพท์ : 02-7970999 ต่อ 1730
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวินัย เพชร์สุข

         ชื่อ-สกุล : นายวินัย   เพชร์สุข
ตำแหน่ง


:


ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
(ส่วนงานห้องปฏิบัติการคอมฯ,อุปกรณ์โสตฯห้องเรียน)

Office : 1106/1
โทรศัพท์ : 02-7970999 ต่อ 1710
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายศักดิ์ดาเรศ พรหมยะกลาง

      ชื่อ-สกุล : นายศักดิ์ดาเรศ  พรหมยะกลาง
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
Office : 1106/1
โทรศัพท์ : 02-7970999 ต่อ 1742
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายเอกรัฐ สุวรรณกูฏ

       ชื่อ-สกุล : นายเอกรัฐ สุวรรณกูฏ
ตำแหน่ง : นักวิจัย
Office : 1203
โทรศัพท์ : 02-7970999 ต่อ 1742
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BT Smart Search

config