KU Aerospace and Aviation

       เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมผลงานด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมขั้นสูงที่หลากหลายของไทยตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานภาคพื้นจนถึงที่ใช้งานบนอากาศ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) โดยสถาบันฯได้บรรยายแนวทางทำงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศฯ เพื่อเปิดมุมมองการทำงานด้านการวิจัยพัฒนาให้กับนิสิตที่เข้าเยี่ยม ทั้งนี้ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณทางสถาบันฯ อีกครั้งมา ณ ที่นี้.