Awards

Students > Awards

ภาควิชาฯ ส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ในระดับนานาชาติและระดับชาติ โดยได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ทีม ISAAC UAV ได้อันดับที่ 4 ของโลก จากทีมสมัครเข้าแข่งขัน 117 ทีมทั่วโลก ในการแข่งขันรายการ UAV Challenge Medical Express 2016 ณ เมือง Dalby, Queensland, Australia 

ห้องปฏิบัติการ CiiMAV

– ทีม TWO RATE ได้เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบอากาศยานไร้คนขับ Taiwan Innovative Aircraft Design Competition 2017 ณ เมืองไถหนาน ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลอันดับ 2 ในประเภทการออกแบบเครื่องบินไฟฟ้า (Fundamental Electric Aircraft Category) และรางวัล Best Design Report Award จากผู้เข้าร่วมแข่งขันนานาชาติร่วมหลายสิบทีม โดยการแข่งขันเป็นการออกแบบอากาศยาน
ไร้คนขับ(UAV)ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่การแข่งขันได้จัดขึ้นเพื่อให้ได้ UAV ที่สามารถ
รับน้ำหนักได้มากที่สุด และสามารถปฏิบัติการได้สภาวะแวดล้อมจริง
โดย UAV ได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทจากภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นการเข้าร่วมแข่งขันครั้งแรกของนิสิตจากประเทศไทยสำหรับ
การแข่งขันครั้งนี้
– ได้รับรางวัลอันดับ 1 และ 2 METU VTOL COMPETITION 2019
ณ เมืองอังการา ประเทศตุรกี

– ได้รับรางวัลอันดับหนึ่ง ประเภทอากาศยานขึ้นลงแนวดิ่งแบบผสม (hybrid VTOL) และ
ได้รับรางวัล Best Airmanship Award (ความสามารถในการปฏิบัติการอากาศยานและ
ซ่อมบำรุงดีเด่น) ในประเภทอากาศยานปีกตรึง จากการเข้าร่วมการแข่งขัน 6th Autonomous Aerial Vehicle Challenge 2020 ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ จัดโดย International Academy of Aviation Industry ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา จากผู้เข้าแข่งขัน
จากนานาประเทศร่วมกว่า 20 ทีม

โดยการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันออกแบบและสร้างอากาศยานไร้คนขับ(UAV)  เพื่อที่จะนำมาปฏิบัติภารกิจ
ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์จำลองและสภาพแวดล้อมจริงที่กำหนด อากาศยานเองต้องมีระบบช่วยในการค้นหา และปล่อยสัมภาระเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้จากระยะไกล โดย ได้สาธิตอากาศยาน
แบบ Thrust-vectoring Tailsitter ซึ่งเป็นการรวมข้อดีระหว่าง Multirotor และ Flying Wing (อากาศยานปีกบิน) เป็นครั้งแรกในการแข่งขัน AAVC 

– ทีม CiiBA ที่สร้างชื่อให้ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลที่ 3 ของโลกมาครอง จากการเข้าร่วมแข่งขันอากาศยานไร้คนขับด้านการเกษตรในโรงเรือน ระดับนานาชาติ International Micro Air Vehicle Conference and Competition 2022 หรือ IMAV 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12- 16 กันยายน 2565 ณ เมืองเดลฟท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์