5510504412 ปรียานันท์ บุญเปีย บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม