Internship

Students > Internship

คณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งเสริมให้นิสิตได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทั้งด้านวิศวกรรมการบิน การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน การซ่อมบำรุงอากาศยาน
บริษัทออกแบบผลิตอากาศยานไร้คน สนามบิน และหน่วยงานวิจัยและพัฒนาต่างๆ

นิสิตสามารถเลือกแผนการเรียนที่มีการฝึกงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง หรือ แผนการเรียนสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

ภาควิชาส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ โดยมีนิสิตได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1) นายนาจา รัตนกิตติ นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น
    ระดับดีเยี่ยม ปี 2562 บริษัท Airbus Helicopter

2) นายศุภกร อภิรักษ์กิจถาวร นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ปี 2561 บริษัท สายการบิน NokScoot

3) นายสิรภพ ขัตติโยทัย นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับดีมาก ปี 2558 บริษัท Rolls-Royce ประเทศไทย