iSAAC LAB

Research > ISAAC LAB

ห้องปฏิบัติการโครงสร้างอัจฉริยะและระบบควบคุมอัตโนมัติ (iSAAC LAB)
พัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับใช้ในภารกิจต่างๆ เช่นการติดตามสัตว์ป่าทางอากาศ โดยสามารถใช้งานจากบริเวณที่จำกัดและสามารถเคลื่อนที่ไปตามพิกัดที่กำหนดได้อย่างอัตโนมัติและถูกต้อง สามารถภาพถ่ายแผนที่ขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดสูงและสำรวจตำแหน่งของสัตว์ป่าได้อย่างแม่นยำ มีความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท PTT Digital Solution พัฒนาอากาศยานไร้คนขับ แบบ Hybrid VTOL ปฏิบัติภารกิจสำรวจแนวท่อก๊าซธรรมชาติ สำรวจพื้นที่สนามบินเบตง และร่วมมือกับคณะสิ่งแวดล้อม นำอากาศยานปีกหมุนปฏิบัติการบินเก็บข้อมูลฝุ่น pm 2.5 เป็นต้น