KU Aerospace and Aviation News

              เมื่อวันที่ 23 – 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นำโดย อาจารย์ ดร. มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย ได้นำนิสิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ชั้นปีที่ 4 เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดเชียงราย นิสิตได้รับฟังการบรรยายความรู้และได้เข้าเยี่ยมชมและดูงานอาคารผู้โดยสารและการดำเนินงานของท่าอากาศยาน รวมถึงระบบความปลอดภัยและการควบคุมสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัย เพื่อฟังบรรยายหัวข้อ Basic Airport Knowledge เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องบินโดยสังเขป และการบริหารจัดการสนามบินภายใต้การกำกับดูแลของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารและพิธีการขาเข้า-ขาออก บรรยายระบบการรักษาความปลอดภัย สถานีเครื่องช่วยเดินอากาศ (Runway Visual Aids, PAPI Lights, Glide Slope and Localizer Stations) รวมถึงบริเวณทางขับ ทางวิ่ง สาธิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง รวมไปถึงกิจกรรมแนะแนว TO be Pilot บรรยายโดยนักบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประสบการณ์ทำงานในสายการบินและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น หอบังคับการบิน การบริการภาคพื้น รวมไปถึงขั้นตอนการเตรียมตัวในสายงานอาชีพการบิน ซึ่งในการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกหน่วยงานที่ให้ความรู้และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น