Research And Innovations

Research > Research And innovations

โครงการอากาศยานไร้คน UAV-KU เป็นโครงการออกแบบและพัฒนาชุดอากาศยานไร้คน โดย ศ.พล.อ.ต.วิชิต ลายประดิษฐ์ และ พล.อ.ต.ปรียา วรรณภูมิ ร่วมกับกองทัพบก

โครงการ เรือเหาะ-อาภากร อากาศยานลอยฟ้าอเนกประสงค์ โดย รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2536 ออกแบบและสร้างเรือเหาะแก๊สฮีเลียมไร้คนขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ใช้ในภารกิจสำรวจและการทดลองต่างๆ ในชั้นบรรยากาศอากาศ ในภูมิประเทศที่ระบบสื่อสารภาคพื้นดินปกติมีประสิทธิภาพลดลง