Scholarship​

Students > Scholarship

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทุนการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีความประพฤติดีมีความเอาใจใส่ในการศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่เจ้าของทุนระบุประเภทของทุนมีดังนี้

1. ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบให้เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษามูลค่าทุนละ 10,000 – 72,000 ต่อปีการศึกษา
2. ทุนการศึกษาประเภทดอกผล เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้รับจัดสรรเป็นทุนแก่นิสิตในแต่ละปีตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าของทุนระบุมูลค่าทุนละ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อปีการศึกษา
3. ทุนการศึกษาประเภทงานตอบแทน เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้รับมาไว้สำหรับจัดสรรเป็นทุนปฎิบัติงานตอบแทนของนิสิตเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน