หลักสูตร: วท.บ. สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ)

Academic > B.SC. AVIATION TECHNOLOGY MANAGEMENT (ATM)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีความเข้าใจในการดำเนินการของอุตสาหกรรมการบินและมีความรู้ในด้านการบริหารจัดการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานความแข็งแกร่งในปัจจุบัน พร้อมไปกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการบินทั้งในประเทศและภูมิภาค
หลักสูตรมีความหลากหลายและครอบคลุมทุกประเด็นในอุตสาหกรรมการบินและจัดการสอนโดยคณาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ด้านการบินมากกว่า 10 ปี โดยหลักสูตรได้มีการพัฒนาความร่วมมือกับทั้งองค์กรการบินภาครัฐและเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรมการบินเพื่อให้หลักสูตรมีเนื้อหาองค์ความรู้ที่ครบถ้วนและทันสมัยมีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสูงและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง  ผู้เรียนจะได้รับความรู้ผ่านกิจกรรมการบรรยายจากทั้งคณาจารย์ประจำ และวิทยากรจากภายนอกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม บัณฑิตเป็นที่จบจากหลักสูตรสามารถเลือกทำงานได้หลากหลายทั้งสายงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทั้งในอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง”

Academic and non-academic activities
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนานิสิตในด้านความรู้ทางวิชาการ จากการศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบิน การฝึกภาคปฏิบัติด้านระบบอากาศยาน และการทำโครงงานทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนานิสิตในทักษะที่จำเป็นนอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการ ทั้งจากกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นโดยหลักสูตร เช่น กิจกรรมการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านการบิน รวมถึงกิจกรรมที่ทางหลักสูตรสนับสนุนเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานจริง เช่น กิจกรรม Aviation Talk กิจกรรม ATM Openhouse, และ กิจกรรม AeroCamp

รายละเอียดหลักสูตร