Cii-MAV

Research > Cii-MAV

พัฒนาองค์ความรู้ในการออกแบบอากาศยานรูปแบบใหม่เช่น สามารถขึ้นลงในแนวดิ่ง (Hybrid VTOL) อากาศยานพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ เช่น การบินเพื่อทำแผนที่และสำรวจมลภาวะทางอากาศ การบินเพื่อยิงเมล็ดพันธุ์พืชในพื้นที่ลาดชัน นอกจากเน้นด้านการพัฒนานิสิตในภาควิชาแล้ว CiiMAVและนิสิตได้มีการทำงานร่วมกับภายนอก เช่น พัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการตรวจสอบโครงสร้างโลหะให้กับ ปตท.สผ. ร่วมพัฒนาอากาศยานไร้คนขับปีกตรึงขึ้นลงแนวดิ่ง V-Bat ผ่านโครงงานวิศวกรรมชั้นปีที่ 4 กับบริษัท HG Robotics จนนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และออกแสดงในงาน Consumer Electronics Show (CES) 2022 ที่สหรัฐอเมริกา ร่วมวิจัยออกแบบและทดสอบทางอากาศพลศาสตร์อากาศยานไร้คนขับขึ้นลงแนวดิ่ง MARCUS-B กับกองทัพเรือและบริษัท SDT composite โดยปัจจุบันกำลังเข้าสู่สายการผลิตเพื่อนำไปใช้ในเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งผลงานบางส่วนถูกนำไปจดสิทธิบัตรโดยมีบุคลากรของภาควิชาฯเป็นผู้ออกแบบร่วมกับหน่วยงานภายนอก